2019

 1. OW na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w M. Świnoujście dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa obiektów służących obsłudze ruchu turystycznego wraz z remontem zagospodarowania terenu i przebudowa infrastruktury technicznej”
 2. KIP pn.: Centrum konferencyjno-szkoleniowe w m. Wisełka, gm. Wolin
 3. KIP pn.: ,,przebudowa istniejącego układu drogowego w rejonie Goleniowa na potrzeby transportu łopat do turbin wiatrowych z terenu Goleniowskiego parku przemysłowego do granicy państwa i Świnoujścia- przebudowa węzła ,,Goleniów zachód” na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S3, z drogą wojewódzką nr 11 i drogą Gminną (ul. Wojska Polskiego) nr 225118 i nr 226801 Z”
 4. KIP pn.: Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną i portiernią wraz z zagospodarowaniem terenu, budową dwóch zjazdów, układem dróg, chodników, parkingów, placów manewrowych i składowych oraz elementami infrastruktury podziemnej i nadziemnej, w Stargardzie, ul. Metalowa, dz. nr 96\133
 5. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: zespół zabudowy pensjonatowej z lokalami apartamentowymi w Kołobrzegu
 6. Opracowanie Ekofizjograficzne dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w m. Domysłów, gm. Wolin
 7. KIP pn.: zespół zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej z usługami w parterze i garażami podziemnymi w Kołobrzegu
 8. KIP pn.: Budowa dwóch budynków usług turystycznych, budynku usług turystycznych z usługami towarzyszącymi oraz infrastruktury technicznej przy ulicy Ku Morzu, w M. Sianożęty, gm. Ustronie morskie
 9. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, dla terenu w obrębie ewidencyjnym Wisełka
 10. KIP pn.: przebudowa systemu wytwarzania, zarządzania i dystrybucji mediów energetycznych z zastosowaniem technologii i odnawialnych źródeł energii na potrzeby samodzielnego publicznego szpitala klinicznego nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie ul. Powstańców Wielkopolskich
 11. Opracowanie Ekofizjograficzne dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przelewice dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Myśliborki
 12. KIP pn. ,,Budowa zakładu produkcyjnego (piekarni i cukierni) ASPROD z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu” w Szczecinie przy ul. Uranowej
 13. OW na wprowadzanie ścieków przemysłowych z terenu projektowanego przedsięwzięcia pn.: ,, Budowa zakładu produkcyjnego (piekarni i cukierni) ASPROD z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu” w Szczecinie przy ul. Uranowej, do urządzeń kanalizacyjnych
 14. OW na przełożenie podwodnego kabla światłowodowego VTMS usytuowanego KIP PN.: kontenerowa stacja paliw do obsługi jednostek pływających w Świnoujściu przy ul. Jachtowej
 15. OW na odprowadzanie wód opadowych do wód zalewu kamieńskiego i na wykonanie wylotu kanalizacyjnego w ramach inwestycji ,,remont nabrzeża barkowego wraz z remontem sieci kanalizacji deszczowej w Kamieniu Pomorskim”
 16. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice, obręb ewidencyjny Załęże
 17. KIP pn.: ,,sztuczne zalesienia brzegu morskiego na odcinku km 388,30-390,00 oraz przebudowa ostróg T w miejscowości Dziwnów”
 18. Analiza porealizacyjna inwestycji pn.: ,,stacja paliw wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Obotryckiej w Szczecinie
 19. KIP pn.: budowa zespołu zabudowy zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego wraz z dwupoziomowym parkingiem nadziemnym, infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, drogami, parkingami, zjazdami z drogi publicznej w miejscowości Pogorzelica
 20. KIP pn.: rozbudowa zaplecza socjalnego dla pracowników zakładu ,, KAPITAN NAVI” w m. Trzebiatów
 21. KIP pn.: Budowa chłodni z działem przetwórstwa artykułów spożywczych oraz zapleczem socjalno-biurowym i niezbędną infrastrukturą przy ul Lubczyńskiej w Szczecinie
 22. Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Resko
 23. KIP pn.: budowa drogi-łącznika pomiędzy drogami powiatowymi 3926Z na odcinku Rajkowo-Ostoja
 24. Monitoring ornitologiczny terenu planowanego pod lokalizację mariny żeglarskiej na południowym skraju wyspy Karsibór gmina Świnoujście
 25. Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Zagórze i Skoszewo
 26. Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo teren w obrębie Moczyły
 27. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa nabrzeża TELEYARD w porcie Szczecin
 28. KIP pn.: Rozbudowa funkcjonującej firmy Pigment SP.J. o halę magazynową z częścią biurową i zagospodarowaniem terenu oraz montaż nowych urządzeń w istniejącej hali produkcyjnej w Szczecinie-Płoni.
 29. KIP pn.: zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Cukrowej/Rajkowa w Szczecinie
 30. Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Sierosław
 31. Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego dla przedsiębiorstwa wielobranżowego ,,DORYB” w m. Ełk
 32. OW na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w ramach inwestycji pn.: przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Morskiej w Policach
 33. KIP PN.: budowa tymczasowej przeprawy mostowej na rzece Wisła w Toruniu wraz drogami dojazdowymi
 34. ROOS pn.: rewitalizacja kwartału nr 36 budowa budynku mieszkalnego z lokalami usługowymi przy ul. Boh. Getta Warszawskiego 5, rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku biurowego przy ul. Boh Getta Warszawskiego 1, budowa budynku plombowego przy ul. Małkowskiego 10, budowa parku podziemnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz niezbędnymi przebudowami i rozbiórki budynków mieszkalnych, garażowych i gospodarczych
 35. KIP pn.: Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z totemem reklamowym, zagospodarowaniem terenu, układem dróg, dojazdów, parkingów oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Floriana Krygiera w Szczecinie
 36. KIP pn. przebudowa obiektu biurowego Piastów Office Center w zakresie instalacji systemu agregatów prądotwórczych
 37. ROOS pn.: Rozbudowa stadionu miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie
 38. ROOS pn.: Budowa poletka osadowego i zasobni magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Ostrowie Grabowskim na części dz. nr 4/8 obręb 1084 miasto Szczecin
  Przejazd 14, 70-607 Szczecin
 39. KIP pn.: Parking dla samochodów osobowych, obręb Osinów Dolny, gmina Cedynia.
 40. KIP pn.: Budowa dwóch budynków handlowo-usługowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, parkingiem na samochody osobowe i pylonem reklamowym na działkach o nr ewid. 420/4, 420/5,obr. 2 Myślibórz, gm. Myślibórz przy ul. 1 Maja w Myśliborzu
 41. KIP pn.: Rewitalizacja zdegradowanego placu rekreacyjnego ,,Stare Boisko” w zakresie budowy sceny wraz z budynkiem zaplecza, wiat do celów rekreacyjnych, fontann posadzkowych, placu zabaw oraz zagospodarowania terenu wraz z rozbudową promenady i niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi przy ulicy Niepodległości w Łobzie
 42. KIP pn.: Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 305 w miejscowości Nowy Tomyśl łączącego ul. Celną z ul. Kolejową
 43. KIP pn.: Budowa tymczasowej przeprawy mostowej na rzece Wisła w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi
 44. KIP pn.: Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 305 w miejscowości Nowy Tomyśl łączącego ul. Celną z ul. Kolejową
 45. KIP pn.: przebudowa nabrzeży postojowego rybackiego w basenie nr 1 i postojowego rybackiego w basenie nr 2 w Trzebieży
 46. Raport z wykonania programu ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2017-2020
  z perspektywą na lata 2021-2024 za lata 2017 i 2018
 47. KIP pn.: Budowa zespołu domów jednorodzinnych, wolnostojących – 15 budynków mieszkalnych, komunikacja wewnętrzna oraz niezbędna infrastruktura techniczna związana z budynkami w Binowie
 48. Inwentaryzacja przyrodnicza wraz z opracowaniem jej wyników oraz część środowiskowa do ROOŚ dla inwestycji pn.: Budowa stałego połączenia pomiędzy wyspami  Uznam i Wolin w Świnoujściu

2018

 1. OW na usługi wodne z terenu przebudowy ul. Nowy Świat w Szczecinie na odcinku od ul. Górniczej do Ul. Stolarskiej oraz na wykonanie urządzeń wodnych
 2. KIP pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław-Stepnica
 3. OW na usługi wodne – odprowadzanie wód opadowych do wód oraz na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacyjnego z terenu firmy DDB Auto Sp. z o.o. Sp. K. w Szczecinie przy ul. Mieszka I
 4. OW na usługi wodne dla hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną w Stargardzie, ul. Przemysłowa, dz. Nr 1217/1 obręb Stargard 5 oraz na wykonanie urządzeń wodnych
 5. KIP pn.: Montaż kabiny lakierniczej – boks naprawy pojazdów nr 6 w Zespole Szkół Samochodowych w Szczecinie
 6. OW na usługi wodne – odprowadzanie wód opadowych do wód oraz na wykonanie urządzeń wodnych z terenu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz garażu wraz z niezbędną infrastruktura techniczną przy ul. Kaprala Koniecznego, obr. Dziwnów, gm. Dziwnów oraz na wykonanie urządzeń wodnych
 7. Sprawozdanie z nadzoru przyrodniczego na terenie przedsięwzięcia dot.: „Budowa zespołu hotelowego wraz z zabudową usługową zaplecza obsługi turystów oraz terenami zieleni urządzonej przy ulicy Nadmorskiej w Grzybowie
 8. KIP pn.: Hotel SPA w Świnoujściu przy ul. Zdrojowe
 9. KIP pn.: Rekultywacja zamkniętej kwatery nr 9 , stanowiącej wydzieloną cz. składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – obr. Dalsze gm. Myślibórz
 10. OW na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi (dz. Nr 44/35) w związku z realizacją inwestycji – budowa hali biurowo-magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Lubieszyńskiej w Mierzynie oraz na wykonanie urządzeń wodnych
 11. OW na usługi wodne – odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych z terenu budynku hotelowego z usługami oraz budynków zamieszkania zbiorowego typu apartamentowego z usługami, z garażami podziemnymi wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Rogowo, gm. Trzebiatów oraz na wykonanie urządzeń wodnych
 12. OW na usługi wodne -odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych (dz. nr 18/1) magazyn Netto wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą inżynieryjną obr. Motaniec oraz na wykonanie urządzeń wodnych
 13. Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego dla firmy w Przecławiu
 14. OW na usługi wodne – odprowadzanie wód opadowych do urządzeń wodnych zbiornika ziemnego i na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji „Budowa południowej obwodnicy m. Węgorzyno w ciągu drogi krajowej nr 20, etap II
 15. KIP pn.: Zespół hotelowo-usługowy wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Portowej 14 w Szczecinie
 16. ROOŚ dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa i przebudowa zakładu produkcyjnego wraz
  z zagospodarowaniem i utwardzeniem terenu, przy ul. Myśliborskiej 2 w Lipianach
 17. ROOŚ dla przedsięwzięcia pn.: Budowa budynku handlowo-usługowego z usługami nieuciążliwymi przy ul. Złocienieckiej w Drawsku Pomorskim
 18. KIP pn.: Kompleks wypoczynkowy w Świnoujściu przy ul. Uzdrowiskowej
 19. KIP pn.: Zespół budynków zabudowy usługowej z lokalami wypoczynkowymi przeznaczonymi na sprzedaż w Mrzeżynie
 20. Inwentaryzacja i waloryzacja szaty roślinnej , fauny, siedlisk przyrodniczych i ornitofauny dla inwestycji przy ul. Szczecińskiej w Niechorzu w gminie Rewal
 21. KIP pn.: Rozbiórka istniejących budynków i obiektów oraz budowa budynku handlowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. 31-go stycznia w Barlinku
 22. Opinia ornitologiczna dot. kontroli ornitologicznej na terenie inwestycji w Mrzeżynie w związku z realizacją przedsięwzięcia. : Budowa zespołu hotelowego wraz z aquaparkiem
  i usługami towarzyszącymi wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Nadmorskiej w Mrzeżynie
 23. KIP pn.: Park Dąbie – strefa przedsiębiorczości dla małych i średnich firm
 24. KIP i opinia hydrogeologiczna dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu do 75 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z wbudowanymi garażami oraz przedszkolem
  i stacją transformatorową, z zagospodarowaniem terenu obejmującym zbiornik retencyjny, drogi wewnętrzne, dojazdy i dojścia do budynków i z niezbędną infrastrukturą techniczną, w m. Ostoja, w gm. Kołbaskowo
 25. ROOŚ przedsięwzięcia pn.: Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków
 26. Analiza Środowiskowa do PB zamiennego dla budowy zakładu innowacji technologicznych wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Czarnowie
 27. OW na wykonanie urządzeń wodnych – trzech pomostów w Szczecinie dla zadania: „Syrenie Stawy” – centrum ochrony bioróżnorodności w parku leśnym Las Arkoński
 28. ROOŚ dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa stacji 110 kV RECŁAW o rozdzielnię 220
 29. KIP pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zeusa na odcinku od ul. Lubieszyńskiej do ul. Orfeusza w Mierzynie, gm. Dobra
 30. KIP pn.: Budowa zespołu budynków w zabudowie mieszkalnej wielorodzinnej z towarzyszącą funkcją usługową przy ul. Chmielewskiego w Szczecinie
 31. Zgłoszenie instalacji nagrzewnic i kotłów gazowych której emisja nie wymaga pozwolenia dla KK Wind Solutions Polska ul. Goleniowska
 32. ROOŚ dla przedsięwzięcia pn. : Budowa stacji paliw z obsługą podróżnych i pojazdów wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Tanowo, gm. Police
 33. Opinia Ornitologiczna dla terenu objętego przedsięwzięciem pn.: „Budowa portu jachtowego – Marina Dąbie” planowanego do realizacji
 34. KIP pn.: Zwiększenie i unowocześnienie technologii produkcji wsporników do palet oraz rozszerzenie i unowocześnienie działalności o przecieranie drewna i produkcji palet przedsiębiorstwa w Bierzwniku przy ul. Krótkiej
 35. OW na usługi wodne – odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych z terenu kompleksu wypoczynkowego w Świnoujściu przy ul. Uzdrowiskowej
 36. ROOŚ dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa i rozbudowa browaru Bosman w Szczecinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szczecinie
 37. KIP pn.: Rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych oraz autokarów na potrzeby firmy wraz z infrastrukturą techniczną w m. Goleniów
 38. KIP pn.: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową miejsc parkingowych w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów
 39. KIP pn.: Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Sławoszewo, gmina Dobra
 40. KIP pn.: Budowa zakładu opieki długoterminowej w Świnoujściu przy ul. Bydgoskiej
 41. KIP pn.: Budowa 118 budynków usługowych (domków wczasowych), 2 budynków z lokalami apartamentowymi, 1 budynku z lokalami apartamentowymi z częścią usługową w piwnicy oraz infrastrukturą towarzyszącą w ramach rozbudowy istniejącego ośrodka wypoczynkowego w m. Mielno
 42. ROOŚ dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa i przebudowa centrum handlowego STER
  z niezbędną inf. techniczną, zagospodarowaniem terenu, dojazdami i parkingami nadziemnymi dla samochodów osobowych, położonego przy ul. Ku Słońcu w Szczecinie
 43. OW na lokalizowanie na obszarach zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych przy ul. Brzozowej w Świnoujściu – Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  z wbudowanym garażem, infrastruktura techniczną oraz niezbędnym zagospodarowaniem terenu i zjazdem z działki
 44. OW na wykonanie pola odkładu urobku w Trzebieży
 45. ROOŚ dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zakładu-instalacji przetwarzania odpadów wraz
  z produkcją bloczków budowlanych oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Myślibórz
 46. Analiza akustyczna projektowanej inwestycji na klimat akustyczny(emisja hałasu do środowiska z terenu planowanego przedsięwzięcia „Budowa infrastruktury uzdrowiskowej – kompleks basenów termalnych „Termy Trzęsacz ” w m. Trzęsacz , gm. Rewal
 47. OW na pobór wód powierzchniowych z Rzeki Płoni i na odprowadzanie do ziemi wód spustowych z ujęcia Rodzinnego Ogrodu Działkowego Nad Płonią w Szczecinie
 48. KIP pn.: Rozbudowa fabryki opon BRIDGESTONE STARGARD Sp. z o.o. – Etap 8 K wraz z infrastrukturą techniczną, ul. Most Kamienny 7, Stargard
 49. OW na wykonanie urządzeń wodnych -złóż chłonnych- odwadniających teren toru rowerowego PUMPTRACK w Szczecinie przy ul. Twardowskiego.
 50. OW na usługi wodne – wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. Oddział w Szczecinie
 51. KIP pn.: Montaż urządzenia zamiennego w istniejącej instalacji przetwarzania odpadów wielkogabarytowych o charakterze komunalnym w m. Dalsze, gm. Myślibórz
 52. KIP pn.: Stanica wodna Podjuchy – projekt budynków stanicy wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego oraz niezbędną infrastrukturą przy ul. Niklowej w Szczecinie
 53. OW na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych – na terenie dz. Nr 638/16 obr. 0015 Karsibór przy ul. Kanałowej w Świnoujściu dla potrzeb zagospodarowania terenów na miejsca piknikowe do grillowania na wyspie Karsibór w Świnoujściu
 54. OW na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych – na terenie dz. Nr 59/1, 59/2, 30(dr.), 314(dr.) 0019 Karsibór u zbiegu ul. Ogrodowej i 1-go Maja  w Świnoujściu dla potrzeb zagospodarowania terenów byłej straży pożarnej na wyspie Karsibór  w Świnoujściu
 55. OW na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, zlokalizowanych przy ul. Mostowej dla potrzeb utworzenia punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego w Świnoujściu
 56. OW na wykonanie urządzenia wodnego przebudowa odcinka rowu melioracyjnego N-1 polegającego na ujęciu go w rurociąg na terenie inwestycji przy ul. Mehoffera/ul. Talarowej dzielnica Białołęka M. St. Warszawy
 57. ROOŚ Zespół hotelowo-usługowy wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul Portowej 14A w Szczecinie dla Sp. TYAN YU
 58. Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Wisełka, GM. Wolin
 59. KIP pn.: podniesienie poziomu konkurencyjności firmy SPEC-GLAS, ul. Jesienna, Szczecin
 60. KIP pn.: Budowa hali magazynowej z usługami nieuciążliwymi wraz z cz. biurowo-socjalną oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą jako kontynuacja istniejącego zespołu hal (4-segmentowego) w m. Stobno 74, gm. Kołbaskowo
 61. KIP pn.: Budowa zakładu produkcyjnego (piekarni i cukierni) z niezbędną infrastruktura tec. Oraz zagospodarowaniem terenu w Szczecinie, ul. Uranowa
 62. ROOS Budowa przewodów i urządzeń służących do przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej oraz obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, tj. FARMY FOTOWOLTAICZNEJ, składającej się z paneli fotowoltaicznych, kablowych linii przesyłowych energii elektrycznej oraz 6 stacji elektroenergetycznych SN/110 KV w Gminie Banie (województwo zachodniopomorskie)
 63. Inwentaryzacja dendrologiczna na potrzeby budowy instalacji biologicznego przetwarzania odpadów (fermentacja sucha, ciągła) w m. Słajsino, gm. Nowogard
 64. OW na szczególne korzystanie z wód – wykonanie robót czerpalnych wykonanie urządzeń wodnych wykonanie robót oraz gromadzenie ścieków zlokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla przed.: Modernizacja infrastruktury portu turystycznego, żeglarskiego w Trzebieży w ramach projektu Zachodniopomorski szlak żeglarski
 65. Karta informacyjna przedsięwzięcia pn.: Zespół budynków wypoczynkowych w ramach usług turystycznych wraz z budynkiem usługowo-apartamentowym, basenem rekreacyjnym oraz budynkami z lokalami apartamentowymi
 66. OW na usługi wodne- odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych z terenu przedsięwzięcia pn.: budowa siedmiu budynków o funkcji rekreacyjnej wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną dz. nr 20\4 w m Pogorzelica, ul. Wojska Polskiego 9, GM> Rewal oraz na wykonanie urządzeń wodnych
 67. KIP przebudowa magistrali wodociągowej i sieci wodociągowej oraz renowacji kanalizacji sanitarnej w skrzyżowaniu ulic Walecznych-Mączna-Pszenna w Szczecinie
 68. ROOS pn.: Budowa zespołu budynków w zabudowie mieszkalnej wielorodzinnej z towarzyszącą funkcją usługową przy ul. Chmielewskiego w Szczecinie
 69. OW na szczególne korzystanie z wód- wprowadzanie ścieków przemysłowych z terenu projektowanej myjni ręcznej z zapleczem technicznym zlokalizowanej przy ul. Struga w Szczecinie do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji SP. z.o.o. w Szczecinie
 70. KIP pn.: Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Kościno; Gm. Dobra
 71. KIP pn.: ,,Przebudowa Torowisk Tramwajowych w Szczecinie – Etap II”
 72. KIP pn.: Budowa przystani morskiej rybackiej wraz z funkcją agroturystyczną oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Świnoujściu
 73. OW na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych wraz z budową wylotu kanalizacji deszczowej, instalacji elektrycznej oraz przyłącza wodociągowego i instalacji wodociągowych na terenie działki nr 2\11 obręb 4304 Dąbie, M. Szczecin
 74. Analiza aktualnych warunków przyrodniczych oraz hydrologicznych występujących na terenie przedsięwzięcia.: ,,Budowa zespołu hotelowego wraz z zabudową usługową zaplecza obsługi turystów oraz terenami zieleni urządzonej przy ulicy Nadmorskiej w Grzybowie” pod kątem, wypełnienia obowiązków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 75. KIP pn.: Budowa zespołu hotelowego wraz z aquaparkiem i usługami towarzyszącymi wraz
  z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Nadmorskiej w Mrzeżynie
 76. KIP pn.: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Kamieniec
 77. KIP pn.: Budowa hali produkcyjnej H7 wraz ze zmianą zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną w Szczecinie
 78. OW na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z terenu zespołu mieszkaniowego zlokalizowanego przy ul. Polskich Marynarzy w Szczecinie oraz odcinka ulicy lokalnej Polskich Marynarzy i ul. Kopańskiego w Szczecinie do cieku Wierzbak

2017

 1. KIP: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji piwa przez Browar Barnim przy ul. Makowej 11A w Dołujach, dz. Nr 186/28
 2. OW na wprowadzanie ścieków opadowych do ziemi – rowu melioracyjnego dz. nr 224/2 obr. Dobra  z terenu istniejącej ul. Chabrowej w Dobrej
 3. Analiza wpływu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej w m. Dalewo, dz. Nr 9 DR, 7/1 DR, obr 0034 Dalewo
 4. Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych z produkcja paliwa alternatywnego dz. Nr 2/3, obr. Dalsze gm. Myślibórz.
 5. KIP: Rozbudowa fabryki naczep samochodowych FAYMONVILLE POLSKA Sp. z o.o. wraz
  z infrastrukturą techniczną ul. Prosta 4, Łozienica, 72-100 Goleniów
 6. KIP :Budowa zakładu produkcyjnego KLIPPAN SAFETY wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Metalowej w Stargardzie
 7. OW na wprowadzanie ścieków opadowych do wód powierzchniowych oraz na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji pn.: Przebudowa ulicy Hożej od ulicy Bogumińskiej do ul. Łącznej w Szczecinie
 8. Wstępna analiza wpływu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa zakładu produkcyjnego TVG sp. z o.o. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Gubinie
 9. Sprawozdanie z kontroli zimowisk chiropterofauny na obszarze działek 114/14,
  114/16, 114/21 w obrębie 2 Świnoujście (na terenie elementarnym 75UT w Świnoujściu
  przy ul. Uzdrowiskowej)
 10. KIP: Zespół hotelowo – apartamentowy wraz z kompleksem basenowo-rekreacyjnym etap II – AQUAMARINA II w Międzyzdrojach
 11. ROOŚ dla przedsięwzięcia pn.: Eksploatacja kruszywa naturalnego złoża „Słudwia II” na terenie gm. Płoty, dz. Nr 106, obr. Słudwia
 12. Wstępna analiza wpływu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Fabryka makaronu instant w Kostrzyniu
 13. OW na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Regalicy dla celów ochrony przeciwpożarowej Bulk Cargo – Port Szczecin sp. z o.o.
 14. OW na wprowadzanie ścieków opadowych do ziemi z terenu rozbudowy, nadbudowy
  i przebudowy hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową zakładu produkcyjnego HKSCAN POLAND sp. z o.o. w Świnoujściu przy ul. Wrzosowej 9 oraz na wykonanie urządzeń wodnych.
 15. KIP: Budowa hali przetwórstwa warzyw wraz z zagospodarowaniem terenu
  i infrastrukturą techniczną w m. Lubień, gm. Łęczyca
 16. KIP: Rozbudowa fabryki opon BRIDGESTONE STARGARD sp. z o.o. – Etap 1E, Etap 1 F wraz
  z infrastrukturą techniczną
 17. KIP: Budowa zespołu hotelowego wraz z Aquaparkiem i usługami towarzyszącymi wraz
  z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Nadmorskiej w Mrzeżynie
 18. KIP: Rekultywacja zamkniętej kwatery nr 7, stanowiącej wydzieloną cz. składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, cz. dz. Nr 2/3, obr. Dalsze, gm. Myślibórz
 19. OW na wykonanie przepustów drogowych, zlokalizowanych na rowie pod zjazdem
  z  drogi gminnej na teren projektowanej hali przetwórstwa warzyw wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w m. Lubień, gm. Łęczyca
 20. KIP: Przebudowa magistrali i sieci wodociągowej w ul. Żupańskiego wraz z przyłączeniami – etap I. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ks. Barnima III Wielkiego wraz z przyłączeniami – etap II w szczecinie.
 21. OW na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych z istniejącej myjni samochodowej oraz z części serwisowej zlokalizowanej na terenie stacji serwisowo-diagnostycznej w Radziszewie, gm. Gryfino
 22. Wniosek o wydanie pozwolenia na  wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza  
  atmosferycznego dla fermy drobiu Golenice  
 23. KIP: Budowa osiedla domków jednorodzinnych wraz z niezbędną  infrastrukturą towarzyszącą w m. Kliniska  Wielkie przy ul. Szczecińskiej
 24. ROOŚ dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa ulicy Szafera od Al. Wojska Polskiego do
  Sosabowskiego
 25. KIP: Przystosowanie infrastruktury terminala promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego
 26. Opinia ornitologiczna dla terenu terminala paliw PKN Orlen S.A. w Szczecinie przy ul. Górnośląskiej w związku z planowanym przedsięwzięciem Odtworzenie Nabrzeża terminala paliw (TP91) w Szczecinie
 27. OW na wykonanie urządzeń wodnych w związku z realizacją inwestycji pn.: Przebudowa kanału melioracyjnego Gryfino-Czepino wraz z budową kolektora melioracyjno-deszczowego od kanału Gryfino-Czepino do odbudowywanego rowu melioracyjnego przy ul. Łącznej
  w Gryfinie
 28. KIP: Wprowadzanie nowych procesów technologicznych oraz poprawa bezpieczeństwa, higieny i warunków pracy w zakładzie przetwórczym KAPITAN NAVI w Trzebiatowie
 29. KIP: Regulacja stosunków wodnych w Parku leśnym Arkońskim w Szczecinie
 30. OW na wprowadzanie ścieków opadowych do wód powierzchniowych rzeki Mała Ina z terenu ul. Lotników przez ul. Główną w Stargardzie oraz na wykonanie urządzeń wodnych
 31. KIP : Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz zabudową towarzyszącą o funkcji sportowo-rekreacyjnej (budynek basenu wraz z gastronomią
  i pomieszczeniami obsługi technicznej w m. Międzyzdroje
 32. KIP: Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych
  w obrębie Barnisław, gmina Kołbaskowo
 33. OW na wprowadzanie do wód Kanału Grodzkiego oczyszczonych ścieków opadowych
  istniejącym wylotem WD-16, zlokalizowanym na Nabrzeżu Węgierskim w Porcie
  w Szczecinie
 34. KIP: Rozbudowa stacji 110 kV RECŁAW o rozdzielnię 220 kV
 35. ROOŚ dla przedsięwzięcia pn.: Budowa hotelu „GOŁĘBIEWSKI” w Pobierowie wraz
  z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej oraz obiektami towarzyszącymi
 36. KIP: Instalacja linii sortowniczej doczyszczającej odpady opakowaniowe zebrane selektywnie m. Dalsze, gm. Myślibórz
 37. KIP pn.: Przebudowa sieci wodociągowej oraz magistrali FI 600 w skrzyżowaniu ulic: Boguchwały – Cyryla i Metodego – Niemcewicza- Dembowskiego w Szczecinie
 38. KIP pn.: Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – ETAP II
 39. KIP pn.: Mobilna stacja kontenerowa paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Świnoujściu
 40. Sprawozdanie z pomiarów hałasu po oddaniu do eksploatacji przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu budynków Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego „Pomerania” przy ul. Niemierzyńskiej w Szczecinie
 41. OW na wprowadzanie ścieków opadowych do ziemi z terenu firmy Backer OBR sp. z o.o.
  Pyrzyce
 42. Sprawozdanie z pomiarów hałasu i zanieczyszczeń do atmosfery do obiektu realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn.: Budowa budynków warsztatowo-biurowych z garażami, trafostacją, portiernią, myjnią dla samochodów ciężarowych, wiatami wraz
  z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i wyburzeniem istniejących budynków przy ul. Golisza 10 w Szczecinie
 43. Sprawozdanie z monitoringu prowadzonego w okresie maj-lipiec 2017 r. pod kątem
  występowania jarzębatki Curruca nisoria w obszarze przewidzianym pod realizację
  przedsięwzięcia pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej
  obręb: Kołbaskowo, Moczyły, Kamieniec
 44. KIP: Rozbudowa i przebudowa CH STER z niezbędną infrastruktura techniczną, zagospodarowaniem terenu, dojazdami i parkingami nadziemnymi dla samochodów osobowych położonego przy ul. Ku Słońcu w Szczecinie
 45. ROOS na obszar Natura 2000 dla przedsięwzięcia pn.: Budowa 4 budynków jednorodzinnych,
  4 budynków gospodarczych wraz z infrastrukturą techniczną związaną z inwestycją obr. Domysłów, Gm. Wolin
 46. KIP: Węzeł przesiadkowy Głębokie – Modernizacja skrzyżowania przy Al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina
 47. OW na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych z myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Gdańskiej w Bartoszycach
 48. ROOŚ dla przedsięwzięcia pn.: budowa przystani jachtowej w Świnoujściu – Łunowie
  w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego
 49. KIP: Zakład produkcji szyb zespolonych i przetwórstwa szkła PRESSGLAS, gm. Nowogard.
 50. KIP: Budowa przystani morskiej rybackiej wraz z funkcją agroturystyczną oraz infrastrukturą techniczną, Karsibór w Świnoujściu wraz z monitoringiem przyrodniczym za okres marzec – wrzesień 2017 r.
 51. Analiza oddziaływania akustycznego na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa
  parku wodnego w Szczecinie na terenie byłego kąpieliska Gontynka wraz
  z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Szczecinie przy ul. 1-go Maja
 52. KIP: Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Salomei w Szczecinie
 53. ROOŚ dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Terminalu Intermodalnego położonego w porcie morskim oraz zakup urządzeń niezbędnych do jego funkcjonowania w celu m.in.. umożliwienia masowego przeładunku oraz składowania ładunków przewożonych w kontenerach, obsługi statków RO-RO oraz drobnicy w Świnoujściu
 54. KIP dla inwestycji pn.: Budowa budynku handlowo-usługowego z usługami nieuciążliwymi przy ul. Złocienieckiej w Drawsku Pomorskim w Świnoujściu wraz z monitoringiem przyrodniczym za okres marzec – wrzesień
 55. ROOŚ dla przedsięwzięcia pn.: budowa budynku hotelowego z usługami oraz budynków
  zamieszkania zbiorowego typu apartamentowego z usługami, z garażami podziemnymi wraz z niezbędną infrastrukturą, etap opracowania: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, m. Rogowo, gm. Trzebiatów
 56. KIP: Parking naziemny wraz z urządzeniami technicznymi oraz infrastrukturą techniczną związaną z przedsięwzięciem w Międzyzdrojach

2016

 1. KIP: modernizacja oczyszczalni ścieków w Korzyścienku w zakresie gospodarki osadowej
 2. KIP: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wsporników do palet
  w przedsiębiorstwie MAC DREW Sp. z o.o.
 3. ROOŚ dla przedsięwzięcia pn.: Kompleks usługowo-mieszkalny „POSEJDON” przy
  Niepodległości w Szczecinie
 4. Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin w obrębie Zagórze
 5. ROOŚ dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin-Rewal
 6. OW na wprowadzanie ścieków opadowych do ziemi z terenu Balic Park Molo – Kompleks Zespołów Hotelowo-wypoczynkowo-usługowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Świnoujściu przy ul. Uzdrowiskowej
 7. ROOŚ dla przedsięwzięcia pn.: Zmiana sposobu użytkowania obiektów zlokalizowanych
  w m. Widuchowa przy ul. Mostowej na zakład sortowania, pakowania, czyszczenia, czasowego przechowywania, mrożenia warzyw i owoców oraz przetwarzania towarów mięsnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
 8. KIP: Przebudowa i rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego HKSCAN POLAND Sp. z o.o. w Świnoujściu przy ul. Wrzosowej
 9. Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelewice
 10. KIP: Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ ZDROJE
 11. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin
 12. ROOŚ dla przedsięwzięcia pn.: Budowa terminala załadunku cystern kolejowych wraz
  z infrastrukturą towarzyszącą w istniejącej bazie paliw przy ul. Hryniewieckiego 12
  w porcie Szczecin dla Spółki OKTAN ENERGY
 13. KIP dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej w Rurzycy gm. Goleniów
 14. Monitoring przyrodniczy za okres III – V 2016 dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej w Rurzycy. Uwarunkowania klimatyczne w zakresie ochrony środowiska
 15. ROOŚ dla przedsięwzięcia: Rekultywacja terenów zdegradowanych po kopalni iłów septariowych w Szczecinie – Płoni
 16. Analiza wpływu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Przebudowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego na terenie kompleksu rekreacyjno-plażowego w Trzebieży
 17. Analiza porealizacyjna zadania inwestycyjnego pn.: Budowa nabrzeża oraz zakładu zbierania, przetwarzania, odzysku i magazynowania oraz przeładunku złomu metali żelaznych, nieżelaznych oraz innych postaci i związków chemicznych metali dla Spółki CRONIMET
 18. KIP: Budowa instalacji fotowoltaicznej w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Stargardzie.
 19. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji zlokalizowanych na terenie zakładu Carlsberg Suply Company Polska S.A. oddział Browar Bosman w Szczecinie
 20. ROOŚ dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną, garażem podziemnym oraz zabudowa mieszkalno-usługowa w m. Międzyzdroje
 21. ROOŚ dla przedsięwzięcia pn.: Budowa centrum handlowo-usługowego w Kołobrzegu wraz z układem drogowym zew. i infrastrukturą techniczną, m. Budzistowo, Gmina Kołobrzeg
 22. ROOŚ dla inwestycji pn.: Zespół zabudowy usług turystycznych z mieszkaniami właścicieli ROGOWO PEARL w m. Rogowo, gm. Trzebiatów
 23. OW na wprowadzanie ścieków przemysłowych  do urządzeń kanalizacyjnych z terenu wydziału remontowego, wydziału infrastruktury torowo – sieciowej i budynku Zarządu Spółki przy ul. Klonowica 5 w Szczecinie
 24. KIP: Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych poprzez budowę farmy fotowoltaicznej w Nowym Warpnie
 25. KIP: Wzrost znaczenia energetyki słonecznej w bilansie energetycznym gminy Dobra poprzez budowę farmy fotowoltaicznej w m. Bezrzecze
 26. OW na pobór wód powierzchniowych ujęcia brzegowego zlokalizowanego w Nabrzeżu Górników w Porcie w Świnoujściu
 27. OW na wprowadzenie ścieków przemysłowych z terenu centrum handlowego Atrium Molo przy ul. Mieszka I w Szczecinie
 28. Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowania
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelewice
 29. Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin w obrębie ewidencyjnym Zagórze
 30. KIP: Budowa parku logistycznego, złożonego z hal produkcyjno-magazynowych
  wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Metalowej w Stargardzie
 31. KIP: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej oraz sieci wodociągowej w ul. Goleniowskiej w Szczecinie.
 32. KIP : Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w Porcie w Szczecinie
 33. OW na wykonanie urządzeń w ramach inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z przepompowniami ścieków, zbiornikiem retencyjnym oraz drogą dojazdową na terenie Bezrzecza
 34. KIP: częściowa zmiana sposobu użytkowania serwisu samochodów ciężarowych
  w Motańcu na lakiernię z modułem przygotowania pojazdów wraz z przebudową
 35. OW na wykonanie urządzeń wodnych wykonanie 4 studni zastępczych (G1, G2, G3, G4) oraz likwidacja studni nr C3/2, C10/2 na ujęciu wody podziemnej „Granica”
  w Świnoujściu
 36. Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dla: szkoły podstawowej nr 3 –
  Limanowskiego 7, przedszkola miejskiego nr 6 – ul. Niewiadomskiego 14 w Stargardzie
 37. KIP przedsięwzięcia pn.: Budowa wiaty i placu magazynowego wraz z infrastrukturą techniczną na potrzeby instalacji przetwarzania odpadów wielkogabarytowych
  o charakterze komunalnym m. Dalsze, gm. Myślibórz
 38. Opinia środowiskowa dla przedsięwzięcia: Przebudowa, budowa i modernizacja stacji zwrotnej „PKP Intercity” S.A. w Kołobrzegu
 39. KIP dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa zakładowej oczyszczalni ścieków przy zakładzie drobiarskim DTOBIMEX w Szczecinie przy ul. Kniewskiej 8
 40. ROOŚ dla przedsięwzięcia pn.: Obwodnica Śródmieścia Szczecina (Trasa Średnicowa) – Etap VII budowa węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia w Szczecinie
 41. KIP: Słoneczna Stepnica „Budowa Farmy Fotowoltaicznej w m. Stepnica”
 42. ROOŚ: Rozbudowa fermy norek o obsadzie 990 DJP – obręb Maszkowo
 43. KIP: Budowa małej stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną w Warzymicach
 44. Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego dla Jaeger Polska Sp. z o.o. w Gryfinie

2015

 1. KIP: Przebudowa ul. Autostrada Poznańska – etap III w Szczecinie
 2. KIP: Przebudowa pasa drogowego ulic Długiej i Kolorowej w Mierzynie wraz z budową kanalizacji deszczowej gmina Dobra, powiat Police
 3. KIP / ROOŚ: Przebudowa i rozbudowa Browaru Bosman w Szczecinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 4. KIP / ROOŚ pn.: Obwodnica Śródmiejska Szczecina – etap VI – budowa od ul. Niemierzyńskiej do Al. Wojska Polskiego z budową węzła „Łękno” wraz z niezbędnym odcinkiem do ul. Mickiewicza w Szczecinie
 5. OW na wykonanie urządzeń wodnych – likwidacja i wykonanie nowych obudów studziennych – na terenie ujęcia komunalnego „Granica” w Świnoujściu
 6. Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego dla Zakładu Produkcji Stalowych TELEYARD Sp. z o.o. w Szczecinie
 7. KIP: Budowa podczyszczalni ścieków przemysłowych na terenie przetwórni Ryb Kapitan Navi w Trzebiatowie
 8. KIP: Budowa zakładu produkcji konstrukcji stalowych TELEYARD Sp. z o.o. wraz
  z infrastrukturą techniczną w Szczecinie
 9. ROOŚ przedsięwzięcia pn.: Modernizacja linii technologicznej drobnowymiarowych elementów betonowych przy ul. Koksowej w Szczecinie
 10. ROOŚ przedsięwzięcia pn.: Budowa poletka osadowego i zasobni magazynowej wraz
  z infrastrukturą towarzyszącą w Porcie Handlowym w Świnoujściu
 11. KIP: Budowa zakładu seryjnej produkcji wielkogabarytowych konstrukcji stalowych na Ostrowie Brdowskim w Szczecinie
 12. Sprawozdanie z porealizacyjnego monitoringu ornitologicznego oraz chiropterologicznego za rok 2014 dla Farmy Wiatrowej „Kamionka”
 13. KIP: Budowa zakładu innowacji technologicznych GOTECH wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Czarnowie
 14. OW na wprowadzanie ścieków opadowych do wód powierzchniowych z terenu szpitala
  w Resku oraz na wykonanie urządzeń wodnych
 15. OW na wykonanie urządzeń wodnych – prowadzenie przez wody rzeki Odry kabli i rurociągów w ramach inwestycji „Budowa zakładu seryjnej produkcji wielkogabarytowych konstrukcji stalowych na Ostrowie Brdowskim w Szczecinie”
 16. KIP: Budowa zakładowego punktu dystrybucji paliw płynnych na terenie „CR Dąbska”
  w Szczecinie”
 17. KIP: Przebudowa istniejącej stacji paliw LOTOS SF710 w m. Rzepin
 18. OW na wykonanie urządzenia wodnego przejście kanalizacją sanitarną pod Strugą Wołczkowską w km 10+262 w ramach zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej (Nowy Przesył) do przepompowni „Nowa” w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy
 19. KIP: Projekt budynku hotelowego „Apartamenty Villa Hoff” w m. Trzęsacz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczno-inżynieryjną i zagospodarowaniem terenu
 20. KIP: Budowa elewatorów na zboża, garażu na maszyny rolnicze, warsztatu z częścią socjalną, magazynu środków ochrony zboża, zbiorników na olej napędowy, myjni maszyn rolniczych, oczyszczalni ścieków bytowych, zbiornika retencyjnego wód opadowych, przebudowa i budowa wału ziemnego wraz z niezbędną inf. Techniczną w m. Parnica, gm. Banie.
 21. KIP: Budowa 11-stu budynków rekreacyjnych z przylegająca witą garażową wraz
  z towarzysząca infrastrukturą techniczną na terenie działek położonych w gm. Warnice.
 22. KIP: Rozbudowa budynku składowania i przetwórstwa ryb w Kołobrzegu
 23. Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla trzech stanowisk spawalniczych, znajdujących się w odlewni metali kolorowych, prowadzonej przez ALUMET Sp. z o.o. w Gryfinie
 24. Wiosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.
 25. Koncepcja obsługi kontenerowców w Porcie Szczecin i Świnoujście w aspekcie realizacji celów strategii rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu do roku 2027 – cz. środowiskowa
 26. OW na wprowadzanie ścieków opadowych do wód powierzchniowych z terenu zlewni ciążącej do istniejącego wylotu w ul. Rapackiego w Gryfinie
 27. ROOŚ dla przedsięwzięcia pn.: Budynek hali produkcyjnej JAEGER Sp. z o.o. wraz z częścią administracyjną wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w Gryfinie
 28. KIP: Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni PS Nowa wzdłuż ulic: Zgodnej, Tytusa, Kokosowej i Ozdobnej w m. Mierzyn, Gm. Dobra wraz z budową odcinków kanalizacji deszczowej i przebudową kolidującego uzbrojenia
 29. Analiza porealizacyjna dla zadania inwestycyjnego pn. :Budowa węzła drogowego Tczewska na przecięciu autostrady A6 z istniejącą ul. Tczewską oraz projektowaną ul. Nowoprzestrzenną, stanowiących ciąg drogi powiatowej klasy G w Szczecinie – węzeł Tczewska
 30. KIP / ROOŚ dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji paliw wraz z zagospodarowanie terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Obotryckiej w Szczecinie
 31. Monitoring porealizacyjny dla zadania inwestycyjnego pn.: Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa, przeznaczonych pod funkcje przemysłowo-składowe – (bez węzła Tczewska)
 32. ROOŚ dla przedsięwzięcia pn.: Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Wysoka Kamieńska II, gm. Golczewo
 33. ROOŚ dla przedsięwzięcia pn.: Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Strzykocin gm. Brojce
 34. KIP dla przedsięwzięcia pn.: Budynek biurowo-magazynowy firmy PUCCINI wraz
  z zagospodarowaniem terenu w m. Skarbimierzyce, gm. Dobra
 35. ROOŚ dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji paliw PKN Orlen A. nr 1217 m. Stopnica przy drodze krajowej nr 73
 36. Inwentaryzacja i waloryzacja szaty roślinnej, fauny i siedlisk przyrodniczych i ornitofauny dla przedsięwzięcia pn.: Budowa budynków w zabudowie mieszkalnej wielorodzinnej z usługami w Szczecinie
 37. ROOŚ dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecin
 38. ROOŚ dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa rozdzielni 400 kV i 110 kV w SE 400/220/110 kV Dunowo

ROK 2014

 1. Analiza porealizacyjna inwestycji pn.: „Budowa centrum Handlowego ASTRA – OUTLET wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Struga w Szczecinie.
 2. Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko przedsięwzięcia pn.: Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek produkcyjno-usługowy w Szczecinie
 3. Raport o oddziaływaniu na środowisko: Eksploatacja kruszywa naturalnego złoża „Tąpadły” zlokalizowanego na terenie gm. Brojce
 4. KIP: Budowa i przebudowa sieci kanalizacji tłocznej odprowadzającej ścieki komunalne z terenów przyległych do Elektrowni Dolna Odra do kanalizacji na terenie m. Pniewo, gm. Gryfino
 5. Raport OOŚ: Punkt zbierania odpadów, w tym złomu w m. Gryfino
 6. KIP: Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Wieprzę w m. Darłowo
 7. Operat wodnoprawny na przebudowę Wybrzeża Wschodniego i wykonanie wylotu kanalizacyjnego w Nabrzeżu Wschodnim Basenu Trymerskiego w Porcie w Świnoujściu oraz na wprowadzenie do wód Basenu Trymerskiego awaryjnego zrzutu oczyszczonych ścieków przemysłowych systemu SCV w Świnoujściu wylotem WP-SCV
 8. Informacja o planowanym przedsięwzięciu: Rozbudowa fabryki opon BRIDGSTONE w Stargardzie
 9. KIP: Rozbudowa hali produkcyjnej na terenie spółki z o.o. JAEGER POLSKA w Gryfinie
 10. Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków opadowych do wód powierzchniowych (poprzez istniejący wylot kanalizacyjny) z terenu przetwórni ryb ” Kapitan Navi” w Trzebiatowie
 11. Raport OOŚ: Budowa stacji paliw w Lubieszynie, gm. Dobra wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 12. Raport OOŚ: Budowa elektrowni fotowoltaicznej w m. Lubczyna, gmina Goleniów

ROK 2013

 1. KIP: Modernizacja przystani w Nowym Warpnie poprzez stworzenie zaplecza infrastrukturalnego Budowa Promenady(Etap II) i Wioski Żeglarskiej
 2. Analiza wariantów usprawnienia połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu
 3. Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków opadowych do wód powierzchniowych – rzeki Sienicy z projektowanych terenów inwestycyjnych w Dębnie
 4. KIP: Budowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego SPAAS CANDLES w Stargardzie Szczecińskim
 5. Operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do wód powierzchniowych i na wykonanie urządzeń wodnych – wylotów kanalizacyjnych dla inwestycji pn: „Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju dla połączenia lewobrzeża i prawobrzeża M. Szczecin wraz z infrastrukturą techniczną – Etap I”
 6. KIP: Rozbudowa instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów wraz z produkcją paliwa alternatywnego, dla Ekomyśl Sp. z o.o. o część biologiczną stabilizacji odpadów w m. Dalsze, gm. Myślibórz
 7. Raport OOŚ: Przebudowa ul. Szafera (od Alei Wojska Polskiego do ulicy Sosabowskiego)
 8. Raport OOS: Uzbrojenie i budowa nawierzchni w rejonie ulic: Kolejowej, Leśnej, Usługowej i Demokracji w m. Dębno, gm. Dębno
 9. Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych i na wprowadzanie do ziemi ścieków opadowych dla Zakładu Produkcji Węgli Drzewnych „GRYFSKAND” Sp. z o.o., Wydział produkcji w Ińsku
 10. Raport OOS: Budowa Baltic Park Molo – zespół budynków hotelowo-wypoczynkowo-usługowych wraz z towarzyszącą infrastruktura techniczną i zagospodarowaniem terenu w Świnoujściu
 11. KIP: Rozbudowa i przebudowa przetwórni ryb „Kapitan Navi” w Trzebiatowie
 12. Raport OOS: Przebudowa toru wodnego do budowanego przez Cronimet PL Sp. z o.o. nabrzeża statkowego w kanale przemysłowym w Porcie w Szczecinie
 13. Raport OOS: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 105 Brojce-Kiełpino, gm. Brojce od km 33+412 do km 36+500
 14. KIP: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Suchaniu
 15. Raport OOŚ: Budowa elewatora zbożowego z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną w Porcie Stepnica
 16. Raport OOŚ: Przebudowa Nabrzeża Spółdzielczego w Kanale Dębickim w Porcie w Szczecinie – Odcinek II – OKTAN Sp. z o.o.
 17. KIP: Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska w Drawsku Pomorskim
 18. Raport OOŚ: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wełtyń, gm. Gryfino
 19. Raport OOŚ: Zmiana koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Chełm Górny I” położonego w m. Chełm Górny, Gmina Trzcińsko Zdrój
 20. Raport OOŚ: Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – III Etap
 21. Raport OOŚ: Budowa stacji paliw PKN Orlen S.A. nr 1217 m. Stopnica, gm. Busko-Zdrój

ROK 2012

 1. KIP: Rozbudowa Hali Produkcyjnej Fabryki Naczep „Faymonville Polska” w Łozienicy, gm. Goleniów
 2. Analiza porealizacyjna pracy komunalnej oczyszczalni ścieków w Pobierowie, gm. Rewal z określeniem jej rzeczywistego oddziaływania na środowisko
 3. Raport OOS: Budowa nabrzeża oraz zakładu zbierania, przetwarzania, odzysku i magazynowania oraz przeładunku złomu metali żelaznych, nieżelaznych CRONIMET na terenie Portu w Szczecinie w rejonie Kanału Przemysłowego
 4. Analiza porealizacyjna dla Centrum Handlowo-Usługowo-Biurowego „Galeria Kaskada” wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w Szczecinie
 5. Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego – pomostu dla zagospodarowania terenu nad Jeziorem Nowogardzkim
 6. Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków przemysłowych do wód powierzchniowych, ze stacji odwadniania osadów zainstalowanej w ZPW MIEDWIE w Nieznaniu
 7. KIP: Zakład konfekcjonowania stali VAN HEYGHEN STAL POLSKA w Stargardzie Szczecińskim
 8. Raport OOS: Zespół Mieszkalno-Usługowy przy ul. Szosa Stargardzka w Szczecinie-Płoni
 9. Sprawozdanie z prac monitoringowych dot. stref inwestycyjnych Trzebusza (Szczecin) – SSE Euro-Park Mielec, pod względem herpetofaunistycznym ze szczególnym uwzględnieniem populacji gniewosza plamistego
 10. Raport OOŚ: Budowa nowego mostu na rzece Ina wraz z budową dróg dojazdowych i infrastrukturą techniczną w m. Goleniów
 11. Prognoza oddziaływania na środowisko na potrzeby aktualizacji Lokalnego Programu rewitalizacji Miasta Świnoujście (LPR)
 12. Raport OOS: Budowa bazy magazynowej OKTAN na produkty kategorii II zagrożenia pożarowego, Przystosowanie Nabrzeża Przejściowego i Fińskiego do przeładunku napędowego, Budowa instalacji do przeładunków paliwa , łącząca bazę magazynową z nabrzeżem przejściowym w Porcie Szczecin
 13. KIP: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w Mielnie przy ul. Pionierów
 14. KIP: Przebudowa przejścia żeglownego dla Mostu Długiego w Szczecinie, rzeka Odra Zachodnia
 15. KIP: Przebudowa przejścia żeglownego dla Mostu Długiego w Szczecinie, rzeka Odra Zachodnia
 16. KIP: Hala produkcyjno-magazynowa z pomieszczeniami biurowymi HKL Sp. z o.o. przy ul. Maciejowickiej w Szczecinie
 17. Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków opadowych do ziemi oraz do wód powierzchniowych z terenu dróg gminnych w m. Jasienica, gm. Police
 18. Studium wykonalności dla realizacji zadania ” Modernizacja Estakady Kolejowej w Gorzowie Wielkopolskim” – Etap V
 19. Operat wodnoprawny na wprowadzanie wód opadowych do ziemi z terenu budynków mieszkalnych przy ul. Świemirowskiej w Sopocie
 20. Raport OOS: Zagospodarowanie dla celów turystyczno-rekreacyjnych i sportów wodnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Słonecznej w Nowym Warpnie
 21. Raport OOS: Budowa wału przeciwpowodziowego w Dźwirzynie, gm. Kołobrzeg
 22. Raport OOS: Przebudowa istniejącej stacji paliw PKN Orlen S.A. w m. Kargowa przy ul. 27-go Stycznia
 23. Raport OOS: Zabudowa hotelowo-rekreacyjno-usługowa wraz z towarzyszącymi usługami rekreacyjno-wypoczynkowymi w m. Wygryny, gm. Ruciane-Nida
 24. Raport OOS: Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów i Kompostowni w Pobierowie, Gmina Rewal
 25. Raport OOS: Budowa salonu samochodowego VW przy ul. Mieszka I-go w Szczecinie

ROK 2011

 1. Raport OOS: Budowa wiaty z przeznaczeniem na stancję opadów komunalnych w Świnoujściu przy ul. Karsiborskiej
 2. Operat wodnoprawny: Wprowadzanie wód opadowych do ziemi z „Terminala przeładunkowo-składowego produktów zbożowych, pasz i biomasy” BUNGE na Nabrzeżu Portowców w porcie Handlowym w Świnoujściu
 3. Raport OOS: Budowa Ogrodu Botanicznego ARBORETUM Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie
 4. Operat wodnoprawny: Wprowadzenie ścieków opadowych do ziemi z terenu zespołu zabudowy mieszkalno-usługowej New Hill Park w Warszawie
 5. Raport OOS: Przebudowa linii 110 kV Dąbie – Pomorska; Pomorska – Załom, Załom – Goleniów
 6. Raport OOS: Budowa terminala magazynowo-przeładunkowego kwasu siarkowego na Płw. Katowickim w porcie Szczecin
 7. Raport OOS: Zespół zabudowy usługowej z lokalami wypoczynkowymi przy ul. Klifowej w Rewalu
 8. KIP: Budowa samoobsługowej stacji paliw Q8 w Radziszewie
 9. Operat wodnoprawny: Wykonanie robót w wodach; wprowadzanie ścieków opadowych dla: Przebudowa zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg wzdłuż linii Wyspy Spichrzów w Elblągu
 10. Raport OOS: „Odbudowa Kanału Pulsa II w km 18+231 – 22+691”
 11. Raport OOS: Budowa stanowiska do sortowania surowców wtórnych w Stargardzie Szczecińskim
 12. Raport OOS: Budowa linii kablowych NN 0,4 kV, zasilanie w energię elektryczną działek budowlanych w Grzepnicy, Gm. Dobra
 13. Raport OOS: Budowa budynku mieszkalno-pensjonatowego w m. Rogowo, gm. Trzebiatów
 14. Raport OOS: Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 203
 15. Raport OOS: Eksploatacja kruszywa naturalnego złoża „Danowo”, gm. Goleniów
 16. Raport OOS: Budowa zespołu zabudowy biurowo-hotelowej „ODRA PARK” w Szczecinie, ul. Gdańska
 17. Operat wodnoprawny: Pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych oraz na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski w Szczecinie

ROK 2010

 1. Raport OOS: Budowa centrum handlowego przy ul. Wojska Polskiego w Koszalinie
 2. Raport OOS: Terminal kontenerowy na Ostrowie Grabowskim na terenie ZMPSiS SA w Szczecinie
 3. Raport OOS: Budowa centrum handlowego OUTLET przy ul. Struga w Szczecinie
 4. Raport OOS: Budowa węzła TCZEWSKA oraz ul. Nowoprzestrzennej w Szczecinie
 5. KIP: Przebudowa Centralnego Układu Komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu
 6. Raport OOS: Budowa przystani na szlaku wodnym wraz z infrastrukturą nad jeziorem DUŻY PEŁCZ w Pełczycach
 7. Raport: Budowa budynku biurowego z garażem podziemnym SWEDECENTER w Szczecinie
 8. Raport OOS: Zmiana sposobu użytkowania istniejącej fermy tuczu wieprzowego na fermę tuczu kurzego w Kołbaczu
 9. OPERAT WODNOPRAWNY: Wprowadzenie oczyszczonych ścieków z terenu komunalnej oczyszczalni ścieków w Pobierowie
 10. Raport OOS: Budowa hali widowiskowo-sportowej w Toruniu
 11. Raport OOS: Budowa odwodnienia w Goleniowskim Parku Przemysłowym GPP w Goleniowie
 12. PROGNOZA – Oddziaływanie na środowisko lokalnego programu rewitalizacji miasta ŚWINOUJŚCIE
 13. Raport OOS: Eksploatacja kruszywa naturalnego metodą odkrywkową ze złoża „GINAWA” gm. Węgorzyno
 14. Raport OOS: Budowa przystani jachtowej w Niechorzu, gm. Rewal
 15. Raport OOS: Budowa „Centrum Outlet Factory” w Szczecinie przy ul. Szosa Stargardzka
 16. Raport OOS: przebudowa przejścia żeglownego w moście kolejowym „zwodzonym” na rzece REGALICY
 17. Raport OOS: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów
 18. Raport OOS: Budowa farmy Elektrowni Wiatrowych ENETRAG w m. Widuchowa
 19. Raport OOS: Budowa obwodnicy Radomia w ciągu DK7
 20. Raport OOS: Budowa i przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie
 21. Raport OOS: Budowa zespołu elektrowni wiatrowych Jarszewo, gm. Kamień Pomorski

ROK 2009

 1. KIP: Rozbudowa ośrodka wczasowego STOCZNIOWIEC sp. z o.o. w Pogorzelicy, gm. Rewal
 2. Raport OOS: Budowa Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Sienkiewicza w Gryficach
 3. Raport OOS: Budowa zespołu budynków Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego przy ul. Niemierzyńskiej w Szczecinie
 4. Raport OOS: Budowa, przebudowa I rozbudowa obiektów sportowych w Elblągu ul. Agrykola
 5. Raport OOS: Uzbrojenie terenu strefy przemysłowej GARDNO w infrastrukturę niezbędną do jej funkcjonowania, gm. Gryfino
 6. Raport OOS: Rozbudowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej przy ul. Przestrzennej w Szczecinie
 7. Raport OOS: Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska I Spacerowa w Szczecinie
 8. Raport OOS: Budowa portu jachtowego w miejscowości Wapnica, gm. Międzyzdroje

ROK 2008

 1. Raport OOS: Budowa stacji paliw płynnych oraz budynku hotelowo-gastronomicznego w Motańcu gm. Kobylanka
 2. Raport OOS: Budowa odwodnienia na terenie GPP, budowa zbiornika retencyjnego i rurociągu tłocznego do rzeki Iny
 3. Raport OOS: Zespół budynków apartamentowych rekreacji indywidualnej w m. Międzyzdroje, ul. Gryfa Pomorskiego
 4. Raport OOS: Budowa elewatora do składowania śruty sojowej i zboża przy nabrzeżu Słowackim w Porcie Szczecin
 5. Raport OOS: Przebudowa istniejącej stacji paliw PKN ORLEN w m. Połczyn Zdrój
 6. Raport OOS: Budowa centrum POGODNO przy ul. Wojska Polskiego w Szczecinie
 7. Raport OOS: Przebudowa ul. Niemierzyńskiej, Arkońskiej i Spacerowej w Szczecinie
 8. Raport OOS: Przebudowa ul. Warcisława – od. Ul. Orzeszkowej do ul. Rostockiej w Szczecinie
 9. Raport OOS: Modernizacja drogi powiatowej ze Strzeżowa do Łukęcina, gm. Kamień Pomorski
 10. Raport OOS: Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty. FAZA II – Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, modernizacja oczyszczalni ścieków
 11. Raport OOS: Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi przy ul. Strzałowskiej w Szczecinie
 12. Raport OOS: Ubezpieczenie brzegu odcinku rzeki Dąbska Struga do rzeki Regalica
 13. Raport OOS: Budowa infrastruktury drogowej dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim
 14. Raport OOS: W zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz odpadowej dla Terminalu Regazyfikacyjnego Skroplonego Gazu Ziemnego w Świnoujściu
 15. Raport OOS: Przebudowa ulicy Autostrada Poznańska w Szczecinie wraz z obiektami mostowymi i infrastrukturą podziemną
 16. Raport OOS: Kompleks biurowo-handlowo-usługowy „POSEJDON” w Szczecinie
 17. Wniosek wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne dla GRYFSKAND-u w Gryfinie
 18. Raport OOS: Budowa obwodnicy Miękowa dla drogi S-3

ROK 2007

 1. Raport OOS: Rozbudowa infrastruktury portowej w północnej części półwyspie Ewa w ZMPSiS SA
 2. Raport OOS: Eksploatacja złoża kruszywa piasku w m. Dargobądź, gm. Wolin
 3. Raport OOŚ: Budowa i użytkowanie Farmy Elektrowni Wiatrowych Widuchowa firmy ENERTRAG
 4. Raport OOS: Budowa stacji paliw w m. Krzymów, gm. Chojna
 5. Raport OOS: Przystosowanie stanowiska promowego nr 6 w Świnoujściu
 6. Raport OOS: Przebudowa ulicy Struga w Szczecinie – etap III
 7. Raport OOS: Rozbudowa zakładu POOL-SPA w Gryficach
 8. Raport OOS: Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej przy ul. Miłej na zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektronicznego TOM
 9. Raport – „Rzeka sportowa” etap I – odbudowa

ROK 2006

 1. Informacja: Rozbudowa obiektów sportowych w m. Kalisz, ul. Łódzka
 2. Raport OOS: Przebudowa skrzyżowania ul. Koszalińskiej i ul. Kresowej w Kołobrzegu
 3. Raport OOS: Budowa stacji paliw m. Grabowo, gm. Chojna
 4. Analiza porealizacyjna OOS dla komunalnej oczyszczalni ścieków w Gryfinie
 5. Raport OOŚ: Budowa sieci wodociągowej w m. Pogorzelica na Os. Pogorzelica II
 6. Raport OOS: Budowa hali do produkcji laminatów FROHMASCO w m. Chociwel
 7. Raport OOS: Budowa stanowiska do sortowania surowców wtórnych na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie Szczecińskim
 8. Aneks do Raportu OOS: Rozwój instalacji regeneracji węgli aktywnych dla potrzeb uzdatniania wody w ZPW DZIEĆKOWICE
 9. Raport OOS: Budowa obwodnicy Nowogardu w ciągu DK nr 6
 10. Raport OOS” Terminal przeładunkowo-składowy śruty sojowej i rzepakowej na nabrzeżu Portowców w Porcie Handlowym Świnoujście
 11. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Ship-Service SA w Warszawie dla instalacji do unieszkodliwiania i odzysku płynnych odpadów ropopochodnych w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej

ROK 2005

 1. Raport OOS – Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji m. Stobno, gm. Dobra
 2. Informacja: Przebudowa bazy paliw na terenie Portu Lotniczego Goleniów
 3. Informacja: Budowa SST w Szczecinie – etap II
 4. Informacja: Uzbrojenie terenu Osiedla Taras Północny w Gryfinie – etap II i III
 5. Raport OOS: Budowa drogi i ul. łączącej ul. Ludzi Morza i Wrzosową w Świnoujściu
 6. Informacja: Przebudowa stacji paliw PKN ORLEN nr 467 m. Dziwnów
 7. Raport OOŚ: Budowa węzła Parłówko wraz z obwodnicą m. Troszyn oraz m. Ostromice w ciągu DK3.