ROK 2014

 1. Analiza porealizacyjna inwestycji pn.: „Budowa centrum Handlowego ASTRA – OUTLET wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Struga w Szczecinie.
 2. Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko przedsięwzięcia pn.: Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek produkcyjno-usługowy w Szczecinie
 3. Raport o oddziaływaniu na środowisko: Eksploatacja kruszywa naturalnego złoża „Tąpadły” zlokalizowanego na terenie gm. Brojce
 4. KIP: Budowa i przebudowa sieci kanalizacji tłocznej odprowadzającej ścieki komunalne z terenów przyległych do Elektrowni Dolna Odra do kanalizacji na terenie m. Pniewo, gm. Gryfino
 5. Raport OOŚ: Punkt zbierania odpadów, w tym złomu w m. Gryfino
 6. KIP: Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Wieprzę w m. Darłowo
 7. Operat wodnoprawny na przebudowę Wybrzeża Wschodniego i wykonanie wylotu kanalizacyjnego w Nabrzeżu Wschodnim Basenu Trymerskiego w Porcie w Świnoujściu oraz na wprowadzenie do wód Basenu Trymerskiego awaryjnego zrzutu oczyszczonych ścieków przemysłowych systemu SCV w Świnoujściu wylotem WP-SCV
 8. Informacja o planowanym przedsięwzięciu: Rozbudowa fabryki opon BRIDGSTONE w Stargardzie
 9. KIP: Rozbudowa hali produkcyjnej na terenie spółki z o.o. JAEGER POLSKA w Gryfinie
 10. Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków opadowych do wód powierzchniowych (poprzez istniejący wylot kanalizacyjny) z terenu przetwórni ryb ” Kapitan Navi” w Trzebiatowie
 11. Raport OOŚ: Budowa stacji paliw w Lubieszynie, gm. Dobra wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 12. Raport OOŚ: Budowa elektrowni fotowoltaicznej w m. Lubczyna, gmina Goleniów

ROK 2013

 1. KIP: Modernizacja przystani w Nowym Warpnie poprzez stworzenie zaplecza infrastrukturalnego Budowa Promenady(Etap II) i Wioski Żeglarskiej
 2. Analiza wariantów usprawnienia połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu
 3. Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków opadowych do wód powierzchniowych – rzeki Sienicy z projektowanych terenów inwestycyjnych w Dębnie
 4. KIP: Budowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego SPAAS CANDLES w Stargardzie Szczecińskim
 5. Operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do wód powierzchniowych i na wykonanie urządzeń wodnych – wylotów kanalizacyjnych dla inwestycji pn: „Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju dla połączenia lewobrzeża i prawobrzeża M. Szczecin wraz z infrastrukturą techniczną – Etap I”
 6. KIP: Rozbudowa instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów wraz z produkcją paliwa alternatywnego, dla Ekomyśl Sp. z o.o. o część biologiczną stabilizacji odpadów w m. Dalsze, gm. Myślibórz
 7. Raport OOŚ: Przebudowa ul. Szafera (od Alei Wojska Polskiego do ulicy Sosabowskiego)
 8. Raport OOS: Uzbrojenie i budowa nawierzchni w rejonie ulic: Kolejowej, Leśnej, Usługowej i Demokracji w m. Dębno, gm. Dębno
 9. Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych i na wprowadzanie do ziemi ścieków opadowych dla Zakładu Produkcji Węgli Drzewnych „GRYFSKAND” Sp. z o.o., Wydział produkcji w Ińsku
 10. Raport OOS: Budowa Baltic Park Molo – zespół budynków hotelowo-wypoczynkowo-usługowych wraz z towarzyszącą infrastruktura techniczną i zagospodarowaniem terenu w Świnoujściu
 11. KIP: Rozbudowa i przebudowa przetwórni ryb „Kapitan Navi” w Trzebiatowie
 12. Raport OOS: Przebudowa toru wodnego do budowanego przez Cronimet PL Sp. z o.o. nabrzeża statkowego w kanale przemysłowym w Porcie w Szczecinie
 13. Raport OOS: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 105 Brojce-Kiełpino, gm. Brojce od km 33+412 do km 36+500
 14. KIP: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Suchaniu
 15. Raport OOŚ: Budowa elewatora zbożowego z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną w Porcie Stepnica
 16. Raport OOŚ: Przebudowa Nabrzeża Spółdzielczego w Kanale Dębickim w Porcie w Szczecinie – Odcinek II – OKTAN Sp. z o.o.
 17. KIP: Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska w Drawsku Pomorskim
 18. Raport OOŚ: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wełtyń, gm. Gryfino
 19. Raport OOŚ: Zmiana koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Chełm Górny I” położonego w m. Chełm Górny, Gmina Trzcińsko Zdrój
 20. Raport OOŚ: Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – III Etap
 21. Raport OOŚ: Budowa stacji paliw PKN Orlen S.A. nr 1217 m. Stopnica, gm. Busko-Zdrój

ROK 2012

 1. KIP: Rozbudowa Hali Produkcyjnej Fabryki Naczep „Faymonville Polska” w Łozienicy, gm. Goleniów
 2. Analiza porealizacyjna pracy komunalnej oczyszczalni ścieków w Pobierowie, gm. Rewal z określeniem jej rzeczywistego oddziaływania na środowisko
 3. Raport OOS: Budowa nabrzeża oraz zakładu zbierania, przetwarzania, odzysku i magazynowania oraz przeładunku złomu metali żelaznych, nieżelaznych CRONIMET na terenie Portu w Szczecinie w rejonie Kanału Przemysłowego
 4. Analiza porealizacyjna dla Centrum Handlowo-Usługowo-Biurowego „Galeria Kaskada” wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w Szczecinie
 5. Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego – pomostu dla zagospodarowania terenu nad Jeziorem Nowogardzkim
 6. Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków przemysłowych do wód powierzchniowych, ze stacji odwadniania osadów zainstalowanej w ZPW MIEDWIE w Nieznaniu
 7. KIP: Zakład konfekcjonowania stali VAN HEYGHEN STAL POLSKA w Stargardzie Szczecińskim
 8. Raport OOS: Zespół Mieszkalno-Usługowy przy ul. Szosa Stargardzka w Szczecinie-Płoni
 9. Sprawozdanie z prac monitoringowych dot. stref inwestycyjnych Trzebusza (Szczecin) – SSE Euro-Park Mielec, pod względem herpetofaunistycznym ze szczególnym uwzględnieniem populacji gniewosza plamistego
 10. Raport OOŚ: Budowa nowego mostu na rzece Ina wraz z budową dróg dojazdowych i infrastrukturą techniczną w m. Goleniów
 11. Prognoza oddziaływania na środowisko na potrzeby aktualizacji Lokalnego Programu rewitalizacji Miasta Świnoujście (LPR)
 12. Raport OOS: Budowa bazy magazynowej OKTAN na produkty kategorii II zagrożenia pożarowego, Przystosowanie Nabrzeża Przejściowego i Fińskiego do przeładunku napędowego, Budowa instalacji do przeładunków paliwa , łącząca bazę magazynową z nabrzeżem przejściowym w Porcie Szczecin
 13. KIP: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w Mielnie przy ul. Pionierów
 14. KIP: Przebudowa przejścia żeglownego dla Mostu Długiego w Szczecinie, rzeka Odra Zachodnia
 15. KIP: Przebudowa przejścia żeglownego dla Mostu Długiego w Szczecinie, rzeka Odra Zachodnia
 16. KIP: Hala produkcyjno-magazynowa z pomieszczeniami biurowymi HKL Sp. z o.o. przy ul. Maciejowickiej w Szczecinie
 17. Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków opadowych do ziemi oraz do wód powierzchniowych z terenu dróg gminnych w m. Jasienica, gm. Police
 18. Studium wykonalności dla realizacji zadania ” Modernizacja Estakady Kolejowej w Gorzowie Wielkopolskim” – Etap V
 19. Operat wodnoprawny na wprowadzanie wód opadowych do ziemi z terenu budynków mieszkalnych przy ul. Świemirowskiej w Sopocie
 20. Raport OOS: Zagospodarowanie dla celów turystyczno-rekreacyjnych i sportów wodnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Słonecznej w Nowym Warpnie
 21. Raport OOS: Budowa wału przeciwpowodziowego w Dźwirzynie, gm. Kołobrzeg
 22. Raport OOS: Przebudowa istniejącej stacji paliw PKN Orlen S.A. w m. Kargowa przy ul. 27-go Stycznia
 23. Raport OOS: Zabudowa hotelowo-rekreacyjno-usługowa wraz z towarzyszącymi usługami rekreacyjno-wypoczynkowymi w m. Wygryny, gm. Ruciane-Nida
 24. Raport OOS: Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów i Kompostowni w Pobierowie, Gmina Rewal
 25. Raport OOS: Budowa salonu samochodowego VW przy ul. Mieszka I-go w Szczecinie

ROK 2011

 1. Raport OOS: Budowa wiaty z przeznaczeniem na stancję opadów komunalnych w Świnoujściu przy ul. Karsiborskiej
 2. Operat wodnoprawny: Wprowadzanie wód opadowych do ziemi z „Terminala przeładunkowo-składowego produktów zbożowych, pasz i biomasy” BUNGE na Nabrzeżu Portowców w porcie Handlowym w Świnoujściu
 3. Raport OOS: Budowa Ogrodu Botanicznego ARBORETUM Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie
 4. Operat wodnoprawny: Wprowadzenie ścieków opadowych do ziemi z terenu zespołu zabudowy mieszkalno-usługowej New Hill Park w Warszawie
 5. Raport OOS: Przebudowa linii 110 kV Dąbie – Pomorska; Pomorska – Załom, Załom – Goleniów
 6. Raport OOS: Budowa terminala magazynowo-przeładunkowego kwasu siarkowego na Płw. Katowickim w porcie Szczecin
 7. Raport OOS: Zespół zabudowy usługowej z lokalami wypoczynkowymi przy ul. Klifowej w Rewalu
 8. KIP: Budowa samoobsługowej stacji paliw Q8 w Radziszewie
 9. Operat wodnoprawny: Wykonanie robót w wodach; wprowadzanie ścieków opadowych dla: Przebudowa zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg wzdłuż linii Wyspy Spichrzów w Elblągu
 10. Raport OOS: „Odbudowa Kanału Pulsa II w km 18+231 – 22+691”
 11. Raport OOS: Budowa stanowiska do sortowania surowców wtórnych w Stargardzie Szczecińskim
 12. Raport OOS: Budowa linii kablowych NN 0,4 kV, zasilanie w energię elektryczną działek budowlanych w Grzepnicy, Gm. Dobra
 13. Raport OOS: Budowa budynku mieszkalno-pensjonatowego w m. Rogowo, gm. Trzebiatów
 14. Raport OOS: Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 203
 15. Raport OOS: Eksploatacja kruszywa naturalnego złoża „Danowo”, gm. Goleniów
 16. Raport OOS: Budowa zespołu zabudowy biurowo-hotelowej „ODRA PARK” w Szczecinie, ul. Gdańska
 17. Operat wodnoprawny: Pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych oraz na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski w Szczecinie

ROK 2010

 1. Raport OOS: Budowa centrum handlowego przy ul. Wojska Polskiego w Koszalinie
 2. Raport OOS: Terminal kontenerowy na Ostrowie Grabowskim na terenie ZMPSiS SA w Szczecinie
 3. Raport OOS: Budowa centrum handlowego OUTLET przy ul. Struga w Szczecinie
 4. Raport OOS: Budowa węzła TCZEWSKA oraz ul. Nowoprzestrzennej w Szczecinie
 5. KIP: Przebudowa Centralnego Układu Komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu
 6. Raport OOS: Budowa przystani na szlaku wodnym wraz z infrastrukturą nad jeziorem DUŻY PEŁCZ w Pełczycach
 7. Raport: Budowa budynku biurowego z garażem podziemnym SWEDECENTER w Szczecinie
 8. Raport OOS: Zmiana sposobu użytkowania istniejącej fermy tuczu wieprzowego na fermę tuczu kurzego w Kołbaczu
 9. OPERAT WODNOPRAWNY: Wprowadzenie oczyszczonych ścieków z terenu komunalnej oczyszczalni ścieków w Pobierowie
 10. Raport OOS: Budowa hali widowiskowo-sportowej w Toruniu
 11. Raport OOS: Budowa odwodnienia w Goleniowskim Parku Przemysłowym GPP w Goleniowie
 12. PROGNOZA – Oddziaływanie na środowisko lokalnego programu rewitalizacji miasta ŚWINOUJŚCIE
 13. Raport OOS: Eksploatacja kruszywa naturalnego metodą odkrywkową ze złoża „GINAWA” gm. Węgorzyno
 14. Raport OOS: Budowa przystani jachtowej w Niechorzu, gm. Rewal
 15. Raport OOS: Budowa „Centrum Outlet Factory” w Szczecinie przy ul. Szosa Stargardzka
 16. Raport OOS: przebudowa przejścia żeglownego w moście kolejowym „zwodzonym” na rzece REGALICY
 17. Raport OOS: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów
 18. Raport OOS: Budowa farmy Elektrowni Wiatrowych ENETRAG w m. Widuchowa
 19. Raport OOS: Budowa obwodnicy Radomia w ciągu DK7
 20. Raport OOS: Budowa i przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie
 21. Raport OOS: Budowa zespołu elektrowni wiatrowych Jarszewo, gm. Kamień Pomorski

ROK 2009

 1. KIP: Rozbudowa ośrodka wczasowego STOCZNIOWIEC sp. z o.o. w Pogorzelicy, gm. Rewal
 2. Raport OOS: Budowa Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Sienkiewicza w Gryficach
 3. Raport OOS: Budowa zespołu budynków Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego przy ul. Niemierzyńskiej w Szczecinie
 4. Raport OOS: Budowa, przebudowa I rozbudowa obiektów sportowych w Elblągu ul. Agrykola
 5. Raport OOS: Uzbrojenie terenu strefy przemysłowej GARDNO w infrastrukturę niezbędną do jej funkcjonowania, gm. Gryfino
 6. Raport OOS: Rozbudowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej przy ul. Przestrzennej w Szczecinie
 7. Raport OOS: Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska I Spacerowa w Szczecinie
 8. Raport OOS: Budowa portu jachtowego w miejscowości Wapnica, gm. Międzyzdroje

ROK 2008

 1. Raport OOS: Budowa stacji paliw płynnych oraz budynku hotelowo-gastronomicznego w Motańcu gm. Kobylanka
 2. Raport OOS: Budowa odwodnienia na terenie GPP, budowa zbiornika retencyjnego i rurociągu tłocznego do rzeki Iny
 3. Raport OOS: Zespół budynków apartamentowych rekreacji indywidualnej w m. Międzyzdroje, ul. Gryfa Pomorskiego
 4. Raport OOS: Budowa elewatora do składowania śruty sojowej i zboża przy nabrzeżu Słowackim w Porcie Szczecin
 5. Raport OOS: Przebudowa istniejącej stacji paliw PKN ORLEN w m. Połczyn Zdrój
 6. Raport OOS: Budowa centrum POGODNO przy ul. Wojska Polskiego w Szczecinie
 7. Raport OOS: Przebudowa ul. Niemierzyńskiej, Arkońskiej i Spacerowej w Szczecinie
 8. Raport OOS: Przebudowa ul. Warcisława – od. Ul. Orzeszkowej do ul. Rostockiej w Szczecinie
 9. Raport OOS: Modernizacja drogi powiatowej ze Strzeżowa do Łukęcina, gm. Kamień Pomorski
 10. Raport OOS: Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty. FAZA II – Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, modernizacja oczyszczalni ścieków
 11. Raport OOS: Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi przy ul. Strzałowskiej w Szczecinie
 12. Raport OOS: Ubezpieczenie brzegu odcinku rzeki Dąbska Struga do rzeki Regalica
 13. Raport OOS: Budowa infrastruktury drogowej dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim
 14. Raport OOS: W zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz odpadowej dla Terminalu Regazyfikacyjnego Skroplonego Gazu Ziemnego w Świnoujściu
 15. Raport OOS: Przebudowa ulicy Autostrada Poznańska w Szczecinie wraz z obiektami mostowymi i infrastrukturą podziemną
 16. Raport OOS: Kompleks biurowo-handlowo-usługowy „POSEJDON” w Szczecinie
 17. Wniosek wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne dla GRYFSKAND-u w Gryfinie
 18. Raport OOS: Budowa obwodnicy Miękowa dla drogi S-3

ROK 2007

 1. Raport OOS: Rozbudowa infrastruktury portowej w północnej części półwyspie Ewa w ZMPSiS SA
 2. Raport OOS: Eksploatacja złoża kruszywa piasku w m. Dargobądź, gm. Wolin
 3. Raport OOŚ: Budowa i użytkowanie Farmy Elektrowni Wiatrowych Widuchowa firmy ENERTRAG
 4. Raport OOS: Budowa stacji paliw w m. Krzymów, gm. Chojna
 5. Raport OOS: Przystosowanie stanowiska promowego nr 6 w Świnoujściu
 6. Raport OOS: Przebudowa ulicy Struga w Szczecinie – etap III
 7. Raport OOS: Rozbudowa zakładu POOL-SPA w Gryficach
 8. Raport OOS: Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej przy ul. Miłej na zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektronicznego TOM
 9. Raport – „Rzeka sportowa” etap I – odbudowa

ROK 2006

 1. Informacja: Rozbudowa obiektów sportowych w m. Kalisz, ul. Łódzka
 2. Raport OOS: Przebudowa skrzyżowania ul. Koszalińskiej i ul. Kresowej w Kołobrzegu
 3. Raport OOS: Budowa stacji paliw m. Grabowo, gm. Chojna
 4. Analiza porealizacyjna OOS dla komunalnej oczyszczalni ścieków w Gryfinie
 5. Raport OOŚ: Budowa sieci wodociągowej w m. Pogorzelica na Os. Pogorzelica II
 6. Raport OOS: Budowa hali do produkcji laminatów FROHMASCO w m. Chociwel
 7. Raport OOS: Budowa stanowiska do sortowania surowców wtórnych na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie Szczecińskim
 8. Aneks do Raportu OOS: Rozwój instalacji regeneracji węgli aktywnych dla potrzeb uzdatniania wody w ZPW DZIEĆKOWICE
 9. Raport OOS: Budowa obwodnicy Nowogardu w ciągu DK nr 6
 10. Raport OOS” Terminal przeładunkowo-składowy śruty sojowej i rzepakowej na nabrzeżu Portowców w Porcie Handlowym Świnoujście
 11. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Ship-Service SA w Warszawie dla instalacji do unieszkodliwiania i odzysku płynnych odpadów ropopochodnych w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej

ROK 2005

 1. Raport OOS – Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji m. Stobno, gm. Dobra
 2. Informacja: Przebudowa bazy paliw na terenie Portu Lotniczego Goleniów
 3. Informacja: Budowa SST w Szczecinie – etap II
 4. Informacja: Uzbrojenie terenu Osiedla Taras Północny w Gryfinie – etap II i III
 5. Raport OOS: Budowa drogi i ul. łączącej ul. Ludzi Morza i Wrzosową w Świnoujściu
 6. Informacja: Przebudowa stacji paliw PKN ORLEN nr 467 m. Dziwnów
 7. Raport OOŚ: Budowa węzła Parłówko wraz z obwodnicą m. Troszyn oraz m. Ostromice w ciągu DK3.