Wykonujemy analizy akustyczne na potrzeby indywidualne klienta, a także do raportów o oddziaływaniu na środowisko, pozwoleń zintegrowanych, analiz porealizacyjnych i innych dokumentów.

Analizy akustyczne sporządzane są metodą obliczeniową w celu poznania kierunków i poziomu rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku. W przypadku wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 112), proponujemy odpowiednie działania minimalizujące, które zapewniają dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych.

Oferowane analizy akustyczne wykonywane są przy pomocy oprogramowania SoundPlan, który umożliwia utworzenie modelu 3D analizowanego terenu.

Obszary naszych działań to:

  • Hałas w przemysłowy,

  • Hałas komunikacyjny – drogowy i kolejowy,

  • Hałas lotniczy,

  • Hałas turbin wiatrowych,

  • Hałas w budynkach,

  • Hałas BHP.

Sporządzane przez nas analizy akustyczne są zgodne z metodami obliczeniowymi zalecanymi w Dyrektywie 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku oraz innymi obowiązującymi przepisami.