Karta informacyjna przedsięwzięcia to dokument sporządzany w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzana jest dla:

  • planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia, bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, wydawana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.