Działamy
od 30 lat

Ochrona powietrza atmosferycznego

  • wykonujemy wnioski o wydanie pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza. Instalacje, z których emisja wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – wyszczególnione na podstawie zbioru wykluczającego, zawartego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. nr 130, poz. 881).

  • wykonujemy wnioski do zgłoszenia instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Instalacje, z których emisja nie wymaga pozwolenia i wymaga zgłoszenia – wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. nr 130, poz. 880).

  • do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, wykorzystujemy program komputerowy Operat FB Ryszard Samoć, spełniający wymogi zawarte w zał. nr 3 „Referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu” do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U., nr 16, poz. 87).