Operaty wodnoprawne są dokumentami niezbędnymi do wydania pozwolenia wodnoprawnego. Operat musi być opracowany zgodnie z przepisami Prawa Wodnego (zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. Z 2012 r., poz. 145 ze zm.)). Uzyskane pozwnolenie wodnoprawne pozwala między innymi na:

  • Szczególne korzystanie z wód (w tym pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w ilości przekraczającej 5,0 m3/dobę),
  • Regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przyległych do wód mającą wpływ na warunki przepływu wody,
  • Wykonanie urządzeń wodnych (za wyjątkiem m.in. studni do potrzeb zwykłego korzystania z wód o głębokości do 30 m) w tym prowadzenie przez wody powierzchniowe oraz wały przeciwpowodziowe mostów, rurociągów, linii energetycznych, telekomunikacyjnych itp.,
  • Rolnicze wykorzystanie ścieków w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód,
  • Długotrwałe obniżanie poziomu wody podziemnej ,
  • Piętrzenie wody podziemnej,
  • Gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych
  • Odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych (jeżeli zasięg leja depresji przekracza granice terenu, którego zakład jest właścicielem),
  • Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zwierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (wyszczególnienie w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska, których wprowadzenie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego – Dz.U. Nr 233, poz. 1988),
  • Wznoszenie obiektów budowlanych lub wykonywanie innych robót na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią (po uprzednim uzyskaniu przez wnioskodawcę stosownej decyzji dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki wodnej zwalniającej od zakazów wynikających z art. 40 i 82 ustawy Prawo wodne).

Opracowywane przez nas operaty wodnoprawne są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa wodnego oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy i są podstawą do uzyskania decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego.