Działamy
od 30 lat

Opłaty środowiskowe i ewidencje środowiskowe

Wymóg naliczania opłat środowiskowych (opłat z tytułu korzystania ze środowiska) dotyczy każdego przedsiębiorstwa, nie ma znaczenia jego wielkość ani pozwolenia emisyjne. Firmy mają obowiązek naliczania opłat we własnym zakresie, prowadzić ewidencję i przechowywać ją przez okres 5 lat. Ewidencja podlega kontroli na żądanie odpowiedniego organu, podczas której należy udostępnić przechowywaną dokumentację.

Oferujemy prowadzenie ewidencji i dokumentacji do wyliczania opłat środowiskowych.

 

Opłaty środowiskowe – opłaty za korzystanie ze środowiska, naliczane są za:

 • pobór wody powierzchniowej lub podziemnej,
 • odprowadzanie ścieków,
 • wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, w tym emisja spalin z samochodów służbowych
 • składowanie opadów (dotyczy podmiotów prowadzących składowiska odpadów)

 

Ewidencje środowiskowe są to ilościowo-jakościowe ewidencje odpadów wraz ze sprawozdawczością w zakresie rodzajów i ilości wytwarzanych, przetwarzanych, zbieranych i unieszkodliwianych odpadów.

 

Zwolniony z opłat jest pobór wody:

 • dokonywany na potrzeby przerzutów wody,
 • na potrzeby energetyki wodnej,
 • powierzchniowej na potrzeby związane z wytwarzaniem energii cieplnej lub elektrycznej,
 • na potrzeby funkcjonowania pomp cieplnych oraz geotermii, wykorzystujących energię wody podziemnej,
 • na potrzeby wykonywania odwiertów lub otworów strzałowych do badań sejsmicznych przy użyciu płuczki wodnej,
 • na potrzeby chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych,
 • na potrzeby nawadniania wodami powierzchniowymi użytków rolnych i gruntów leśnych,
 • pochodzącej z odwodnienia gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych i zakładów górniczych.

Zwolnione z opłat jest wprowadzanie:

 • do ziemi – ścieków w celu rolniczego wykorzystania,
 • do wód lub do ziemi – wód chłodniczych i wód pochodzących z obiegów chłodzących,
 • do wód lub do ziemi – wód zasolonych, jeżeli wartość sumy jonów chlorków i siarczanów w tych wodach nie przekracza 500 mg/l,
 • do wód lub do ziemi – wód wykorzystanych na potrzeby chowu i hodowli ryb

Zwolnienie z ponoszenia opłat nie zwalnia jednak z obowiązku przesyłania sprawozdań.

 

Opłaty środowiskowe – 1 stycznia 2017 r. zmieniły się przepisy

Od 1 stycznia 2017 r. weszła wżycie nowa regulacja, według której przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku składania wykazów i informacji do urzędu marszałkowskiego jeśli roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska nie przekracza 100 złotych. Powyższa zmiana dotyczy sprawozdań przygotowanych za rok 2016. Niemniej nadal przedsiębiorcy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji oraz przechowywania informacji o wysokości naliczonej opłaty.

 

Przepisy, które regulują kwestie opłat środowiskowych w Polsce:

 • Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. – Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150
 • O odpadach z 27 kwietnia 2001 r. – Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 ze zmianami
 • Prawo wodne z 18 lipca 2001 r. – Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 – tekst jednolity, ze zmianami