Raporty o oddziaływaniu na środowisko (raporty środowiskowe) to dokumenty sporządzane w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Postępowanie w sprawie ooś obejmuje również m.in.:

 • weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

 • uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień,

 • zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu;

 

Raport o oddziaływaniu na środowisko sporządzany jest dla:

 • planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

 • planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia innego niż określone wyżej, wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli:

 • przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony;

 • obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 został stwierdzony przez organ właściwy do wydania decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia

 

Najważniejsze pojęcia:

 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – rozstrzygnięcie organu administracji publicznej, które określa środowiskowe uwarunkowania realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia. Jej uzyskanie jest wymagane przed realizacją przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
 • ocena oddziaływania na środowisko – postępowanie, które obejmuje w szczególności weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień, zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, a także zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czyli w stosunku do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o ile taki obowiązek zostanie nałożony;
 • ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 – ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ograniczona do badania oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
 • strategiczna ocena oddziaływania na środowisko – postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, strategii, planu lub programu, które obejmuje w szczególności uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, uzyskanie wymaganych ustawą opinii oraz zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

 

Dyrektywy, które regulują kwestie ocen oddziaływania na środowisko w Unii Europejskiej:

 • Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. – w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne
 • Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko
 • Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (pośrednio)